Ajatuksiani, Tiede,

HYVÄ TEORIA – Ainoa tiedon lähde on kokemus

Olen identiteettitutkijana fenomenologi ja kiinnostunut ihmisen kokemuksesta ja hänen kokemukselleen antamista merkityksistä. Einsteinin lausahdus ”Ainoa tiedon lähde on kokemus” on johtoajatukseni. Tutkimustyössäni olen erityisen kiinnostunut transformaatiotilanteista, joissa ihminen on siirtymässä statuksesta toiseen.

Tutkimusmatkailijasta löytöretkeilijäksi!

Olen mieltynyt eksploratiiviseen tutkimusotteeseen, jossa tutkimusmatkailijasta tulee löytöretkeilijä. Ihminen, joka on tutkimukseni kohteena, on ainulaatuinen ja arvokas maailman rakentaja. Totuus ei ole absoluuttista, vaan jokaisen todellisuus on hänelle totta. Tieto syntyy käytännöstä ja sellainen tieto, joka toimii käytännössä, on arvokasta.

KONTRIBUUTIONI– Identiteetti kehittyy rituaalisessa prosessissa

Yrittäjäidentiteetin kehittyminen rituaalisessa prosessissa on väitöstutkimukseni tuottama teoreettinen malli, joka soveltuu laajemminkin erilaisiin ihmisen kokemiin transformaatiotilanteisiin. Mallissa integroituvat käsitteet rituaalipedagogiikka, identiteettineuvottelu ja minäidentiteetin kehittymisen intentionaalinen prosessi.

Rituaalipedagogiikka auttaa selviytymään läpi suuren muutoksen!

Rituaalipedagogiikka® edustaa pedagogiikkaa, jonka tavoitteena on helpottaa ja tukea identiteetin transformaatiota hyödyntämällä rituaalisuutta. Rituaalisuus jäsentää kaoottista prosessia luomalla sille rakenteen jaksottamalla sitä erottautumisen, siirtymän ja liittymisen vaiheisiin sekä tarjoamalla kiinnittymispintoja riittien ja symbolien avulla.

Rituaalisuudella on vahvat teoreettiset taustat ihmisen elämän muutostilanteiden jäsentämisessä. Siirtymävaiheeseen liittyy liminaalisuuden kokemus. Liminaalisen vaiheen toisessa päässä on tuntematon tulevaisuus, jota muutosprosessissa oleva henkilö ei siinä hetkessä kykene ymmärtämään. Liminaalinen tila on olosuhde, joka tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden pohtia omia identiteettejään.

Siirtymävaiheiden läpikäyminen merkitsee konkreettista työskentelyä. Rituaalipedagogiikkaan liittyy käsite rituaalinen näyttämö, joka saattaa tarkoittaa fyysistä, mutta ennen muuta psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Identiteetti ei määrity irrallaan ulkopuolisesta maailmasta, vaan se on aina suhteessa ja vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Prosessin aikana uuden orastavan identiteetin testaaminen ulkomaailmassa on välttämätöntä perustelujen määrittelemiseksi.

Rituaalipedagogisessa valmennuksessa painopiste on toiminnassa, mikä merkitsee enemmän ulospäin kuin sisäänpäin suuntautuneisuutta.

Identiteettineuvottelussa rakentuu identiteetti uudelleen!

Identiteetti ei ole staattinen, vaan dynaaminen, jatkuvasti liikkeessä oleva rakennelma. Siten yksilöllä on mahdollisuus työstää identiteettiään jatkuvasti uudelleen. Identiteetin työstäminen koskettaa myös ihmisen persoonallisuutta, arvoja ja asenteita. Identiteettineuvottelussa on tärkeää käydä läpi ristiriitaisuudet nykyisen minän ja mahdollisen uuden minän välillä. Uusi identiteetti ei hävitä aikaisempia identiteettejä vaan kutoo juonta menneisyyden, nykyhetken ja ennakoidun tulevaisuuden välille.

Identiteettineuvottelussa tarinallisuudella on tärkeä rooli identiteetin uudelleen työstämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Näkyväksi tekeminen merkitsee tarinan kertomista toisille ja ennen muuta sen elämistä käytännössä todeksi. Siirtymätarinoissa on kysymys uuden identiteetin julkisesta perustelusta itselle ja toisille. Se auttaa yksilöä organisoimaan elämäänsä konkreettisesti uudelleen. Identiteetti on itsessään elävä ja muuntuva tarina. Identiteetissä on pikemminkin kysymys ihmisen päämääristä ja tavoitteista kuin jostakin olemuksellisesta minuudesta.

Tule tietoiseksi itsestäsi!

Identiteettineuvottelun tavoitteena on tulla tietoiseksi itsestään ja tavoitteistaan. Prosessi onnistuu parhaiten niiden kohdalla, jotka kokevat identiteettimuutoksen välttämättömänä ja ryhtyvät työstämään sitä aktiivisesti. Emootioiden, arvojen ja asenteiden käsittely on tärkeää identiteettiprosessissa, koska se johtaa motivaation ja tahdon heräämiseen ja sen myötä tavoitteelliseen itsensä johtamiseen. Emootiot ovat keskeisiä tilanteessa, mihin liittyy niin paljon ennustamattomuutta. Emootioista tietoiseksi tuleminen on tärkeää, koska niiden kautta herää oman toiminnan ohjaus.

Tutustu lähemmin väitöskirjaani ja muihin tieteellisiin kiinnostuksen kohteisiini ja julkaisuihini.

0

writer

The author didnt add any Information to his profile yet