Ajatuksiani, Taide,

TAITEEN KIELI – Näkemisen ja ymmärtämisen ilo

Taide ja elämä ovat minulle yhtä. Taide on elämää ja elämä on taidetta. Taide opettaa elämään. Se on maailmankaikkeuden upein lahja ihmiselle – oppia näkemään ja ymmärtämään. Taiteen tekeminen tuottaa iloa, joka kumpuaa syvältä sisimmästä.

Toteutan taidetta maalaamisen, valokuvaamisen ja draaman keinoin. Kaikissa näissä tekemisen muodoissa tarinallisuudella on tärkeä merkitys. Jokainen kuva ja esitys on myös tarinallinen teos. Tarinan avulla tulkitsen menneisyyttäni ja nykyhetkeä, niin että ne tulevat minulle ymmärrettäviksi. Tarinan avulla eheytän elämääni kerta toisensa jälkeen.

Tarinan kerronta, kokemuksen sanallistaminen ovat oleellinen osa minun tavassani ilmaista itseäni, käyttää ja opettaa taidemenetelmiä. Tavoitteena on jokaisen oman merkityksellisyyden löytäminen ja sen vahvistaminen.

RESONOIVA MAALAUS – Vain muutama siveltimen veto ja tiesin tulleeni kotiin!

Lue lisää ja tutustu maalauksiini..

KUVASTAASI – Katseen alla tulemme eläviksi!

Lue lisää..

VOIMAUTTAVA DRAAMA – Elämä virtaa minun läpi!

Lue lisää..

0
Ajatuksiani, Tiede,

HYVÄ TEORIA – Ainoa tiedon lähde on kokemus

Olen identiteettitutkijana fenomenologi ja kiinnostunut ihmisen kokemuksesta ja hänen kokemukselleen antamista merkityksistä. Einsteinin lausahdus ”Ainoa tiedon lähde on kokemus” on johtoajatukseni. Tutkimustyössäni olen erityisen kiinnostunut transformaatiotilanteista, joissa ihminen on siirtymässä statuksesta toiseen.

Tutkimusmatkailijasta löytöretkeilijäksi!

Olen mieltynyt eksploratiiviseen tutkimusotteeseen, jossa tutkimusmatkailijasta tulee löytöretkeilijä. Ihminen, joka on tutkimukseni kohteena, on ainulaatuinen ja arvokas maailman rakentaja. Totuus ei ole absoluuttista, vaan jokaisen todellisuus on hänelle totta. Tieto syntyy käytännöstä ja sellainen tieto, joka toimii käytännössä, on arvokasta.

KONTRIBUUTIONI– Identiteetti kehittyy rituaalisessa prosessissa

Yrittäjäidentiteetin kehittyminen rituaalisessa prosessissa on väitöstutkimukseni tuottama teoreettinen malli, joka soveltuu laajemminkin erilaisiin ihmisen kokemiin transformaatiotilanteisiin. Mallissa integroituvat käsitteet rituaalipedagogiikka, identiteettineuvottelu ja minäidentiteetin kehittymisen intentionaalinen prosessi.

Rituaalipedagogiikka auttaa selviytymään läpi suuren muutoksen!

Rituaalipedagogiikka® edustaa pedagogiikkaa, jonka tavoitteena on helpottaa ja tukea identiteetin transformaatiota hyödyntämällä rituaalisuutta. Rituaalisuus jäsentää kaoottista prosessia luomalla sille rakenteen jaksottamalla sitä erottautumisen, siirtymän ja liittymisen vaiheisiin sekä tarjoamalla kiinnittymispintoja riittien ja symbolien avulla.

Rituaalisuudella on vahvat teoreettiset taustat ihmisen elämän muutostilanteiden jäsentämisessä. Siirtymävaiheeseen liittyy liminaalisuuden kokemus. Liminaalisen vaiheen toisessa päässä on tuntematon tulevaisuus, jota muutosprosessissa oleva henkilö ei siinä hetkessä kykene ymmärtämään. Liminaalinen tila on olosuhde, joka tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden pohtia omia identiteettejään.

Siirtymävaiheiden läpikäyminen merkitsee konkreettista työskentelyä. Rituaalipedagogiikkaan liittyy käsite rituaalinen näyttämö, joka saattaa tarkoittaa fyysistä, mutta ennen muuta psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä. Identiteetti ei määrity irrallaan ulkopuolisesta maailmasta, vaan se on aina suhteessa ja vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Prosessin aikana uuden orastavan identiteetin testaaminen ulkomaailmassa on välttämätöntä perustelujen määrittelemiseksi.

Rituaalipedagogisessa valmennuksessa painopiste on toiminnassa, mikä merkitsee enemmän ulospäin kuin sisäänpäin suuntautuneisuutta.

Identiteettineuvottelussa rakentuu identiteetti uudelleen!

Identiteetti ei ole staattinen, vaan dynaaminen, jatkuvasti liikkeessä oleva rakennelma. Siten yksilöllä on mahdollisuus työstää identiteettiään jatkuvasti uudelleen. Identiteetin työstäminen koskettaa myös ihmisen persoonallisuutta, arvoja ja asenteita. Identiteettineuvottelussa on tärkeää käydä läpi ristiriitaisuudet nykyisen minän ja mahdollisen uuden minän välillä. Uusi identiteetti ei hävitä aikaisempia identiteettejä vaan kutoo juonta menneisyyden, nykyhetken ja ennakoidun tulevaisuuden välille.

Identiteettineuvottelussa tarinallisuudella on tärkeä rooli identiteetin uudelleen työstämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Näkyväksi tekeminen merkitsee tarinan kertomista toisille ja ennen muuta sen elämistä käytännössä todeksi. Siirtymätarinoissa on kysymys uuden identiteetin julkisesta perustelusta itselle ja toisille. Se auttaa yksilöä organisoimaan elämäänsä konkreettisesti uudelleen. Identiteetti on itsessään elävä ja muuntuva tarina. Identiteetissä on pikemminkin kysymys ihmisen päämääristä ja tavoitteista kuin jostakin olemuksellisesta minuudesta.

Tule tietoiseksi itsestäsi!

Identiteettineuvottelun tavoitteena on tulla tietoiseksi itsestään ja tavoitteistaan. Prosessi onnistuu parhaiten niiden kohdalla, jotka kokevat identiteettimuutoksen välttämättömänä ja ryhtyvät työstämään sitä aktiivisesti. Emootioiden, arvojen ja asenteiden käsittely on tärkeää identiteettiprosessissa, koska se johtaa motivaation ja tahdon heräämiseen ja sen myötä tavoitteelliseen itsensä johtamiseen. Emootiot ovat keskeisiä tilanteessa, mihin liittyy niin paljon ennustamattomuutta. Emootioista tietoiseksi tuleminen on tärkeää, koska niiden kautta herää oman toiminnan ohjaus.

Tutustu lähemmin väitöskirjaani ja muihin tieteellisiin kiinnostuksen kohteisiini ja julkaisuihini.

0
Ajatuksiani, Yrittäjyys,

LUOVA LUOTTAMUS – Yrittäjyyden ehto

Jaan ajatuksen siitä, että yrittäjyys ei olemuksellisesti ole liiketoimintaa, vaan ajattelu ja toiminta – ja suhtautumista työhön ja elämään yleensä. Yrittäjyys voi löytää näyttämönsä yhtä lailla palkkatyössä, toisen palveluksessa kuin omassa yrityksessä. Yrittäjyyden ytimessä on ymmärrys siitä, että olen tässä maailmassa toisia varten. Yrittäjyys on palvelutehtävä, jossa pyrin luomaan hyvää ja arvokasta toisille. Tällainen yrittäjyyskäsitys kumpuaa omasta maailmankuvastani ja arvoistani.

Mietitkö, millainen yrittäjä sinä olisit? Työelämän muutosten pyörteisyys haastaa meidät muuttamaan suhdettamme itseemme, toisiin, työhön ja koko maailmaan. Murroksen keskellä koemme epävarmuutta, kun mietimme työntekemisen uusia näyttämöitä. Oppimisen tarve syntyy usein hämmennyksestä, epätietoisuudesta, epävarmuudesta ja riittämättömyydestä. Olisiko yrittäjyys sinun työnäyttämösi? Meillä on ihmisinä kyky rakentaa itseä, elämää ja maailmaa uudelleen. Löydä oma tapasi tehdä työtä ja ansaitse sillä, mitä ja miten haluat työtä tehdä.

Luova luottamus – yrittäjyyden ehto

Luovalla luottamuksella tarkoitetaan luottamusta omaan luovuuteen ja kykyihin muuttaa ympäröivää maailmaa. Luottamus merkitsee vakaata käsitystä siitä, että pystyt saavuttamaan sen, mitä olet tavoitteeksesi asettanut. Luova luottamus on kuin lihas, joka vahvistuu, kun sitä käytetään. Olen kuvannut yrittäjyyttä monien yrittäjyystutkijoiden tavoin kyvyksi elää epävarmuudessa ja monimutkaisuudessa luottavaisesti. Yrittäjyyteen liittyy se merkillinen piirre, että asioita ei voi etukäteen suunnitella ja varmistella kovin pitkälle. On vain otettava riski ja uskaltauduttava lähteä liikkeelle. Sen myötä oppii, että asiat eivät vain tapahdu, vaan voin itse olla niihin vaikuttamassa. Luova luottamus omiin kykyihin ja luovuuteen merkitsee syvää tietoisuutta siitä, että elämä kantaa ja asiat kyllä järjestyvät. Tämä vaatii kuitenkin valppautta havaita ja luoda mahdollisuuksia, kykyä tarttua niihin ja lopulta hyödyntää ne. On yksinkertaisesti tartuttava toimeen.

Luovan luottamuksen aisapari on intohimo. Ihmisen on saatava tehdä sitä, missä tuntee olevansa parhaimmillaan. Tätä intohimoa on nimitetty myös sisäiseksi kutsumukseksi. Yrittäjyys avaa mahdollisuuden oman kutsumuksen toteuttamiseen, jos sitä ei muualla ole mahdollista toteuttaa. Intohimon toteuttaminen sysää sinut ja minut liikkeelle.

”If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.”  – Jim Rohn, Entrepreneur

Miten luon uutta ja kiinnostavaa liiketoimintaa?

Oma ajatteluni yrittäjyydestä liiketoimintana perustuu Pistä toimeksi -logiikkaan, jonka pohjana on Sarasvathyn luoma Effectuation -teoria. Tässä teoriassa yrittäjyyden logiikka kiteytyy periaatteeseen ”Jos voin kontrolloida tulevaisuutta, minun ei tarvitse ennustaa sitä”. Suunnittelemalla ja pohtimalla asioita loputtomiin, ei yrittäjyys etene. Yrittäjyys on prosessi, joka käynnistyy vain tekemällä. Liike on tärkeää. Toiminta kehittyy liikkeessä, kun keräät jatkuvasti uusia kokemuksia ja ratkaisumalleja.

Yrittäjyyden lähtökohtana on yrittäjä ja hänen voimavaransa; persoonallisuutensa, tietonsa, taitonsa ja verkostonsa. Sen sijaan, että jäisit odottamaan täydellistä tilaisuutta, lähde liikkeelle olemassa olevilla eväillä. Rakenna oma heimosi niiden ihmisten kanssa, jotka haluavat sitoutua sinun juttuusi luodaksenne yhdessä tulevaisuutta – tuotteita, palveluita, markkinoita, yhteisyritystä – yhdessä kanssasi. Rakenna verkosto itse valitsemiesi hyvien tyyppien kanssa. Mahdollisuudet luodaan niillä resursseilla, mitä yrittäjällä on. Jalosta ideaasi ja laajenna osaamistasi heimosi avulla. Mahdollisuuksia ei voida erottaa ihmisistä.

Anna yllätykselle mahdollisuus ja hyväksy epäonnistumiset, äläkä välttele niitä. Älä anna sitoa itseäsi ennalta määriteltyjen tavoitteiden liekaan, vaan luota myös sattuman vipuvoimaan. Sijoita yritystoimintaasi sen verran, kun olet valmis menettämään. Jos epäonnistut, älä haikaile menetettyjen sijoitusten perään. Olethan tehnyt itsesi kanssa sopimuksen. Sopimus vapauttaa sinut pelosta ja saa sinut huolehtimisen sijaan käyttämään aikasi uuden luomiseen. Pistä toimeksi -logiikan maailmankäsitys perustuu uskomukseen, että tulevaisuus ei ole löydettävissä, ei ennustettavissa, vaan pikemminkin tehtävissä.

Luodaksesi ainutlaatuista liiketoimintaa sinun on löydettävä oma palvelutehtäväsi. Missä on sinun kutsumuksesi ja miten tuotat omilla voimavaroillasi arvokasta ja hyvää toisille? Tosin sanoen, miten intohimosi ja osaamisesi kohtaavat ihmisten tarpeet? Harhaanjohtavaa on ajatella, että menestyvät liiketoimintamahdollisuudet tulla tupsahtavat jostain ulkoapäin. Ainutlaatuiset liiketoimintamahdollisuudet löytyvät ihmisten arkielämästä. Onko sinulla arjen herkkyyttä? Oletko valpas havainnoimaan arjen toistuvia käytänteitä? Mikä sinun arjessasi sujuu hyvin? Harmittaako arjessasi jokin? Mikä ei suju sillä tavoin kuin toivoisit? Mitä pitäisi muuttua, että harmitus poistuisi elämästäsi. Menestyvän liiketoiminnan logiikan voi ymmärtää miettimällä, minkä arjen harmituksen jokin toimiva tuote tai palvelu on ratkaissut. Millainen maailma oli ennen tätä keksintöä ja millainen sen jälkeen?

Onko liiketoiminnallasi kasvun mahdollisuutta? Skaalautuuko liiketoimintamallisi? Minkä arjen ongelman haluat ratkaista toiminnallasi? Arjen käytäntöjen kuvaaminen tutkivalla otteella on tärkeää. Käytäntö on yksinkertaisesti jokin pysyvä ja toistuva tapa tehdä jokin asia jollakin tavalla. Tutki kriittisesti arjen harmitusta ilman, että yrität vahvistaa sitä tai väittää sitä oikopäätä yleistetyksi. Hanki riittävästi dataa, erilaisia näkökulmia, syvennä ymmärrystäsi ilmiöstä. Käytä tähän aikaa! Älä esitä ratkaisuja heti, vaan tutki rauhassa, kunnes ymmärryksesi ilmiöstä on laajentunut ja syventynyt. Ymmärtämällä omia harmituksiasi maailmassa olet osa sitä. Kysy itseltäsi, onko harmituksesi yleistettävissä? Jakaako joku muu harmituksen? Kuinka moni? Analysoi arjen disharmonioita kysymällä: Mikä harmittaa? Ketä harmittaa? Missä harmittaa? Miten harmittaa? Miksi harmittaa? Arjen harmituksista kumpuaa liiketoimintamahdollisuus!

Nämä edellä jakamani ajatukseni ovat ytimessä uutta ja ainutlaatuista liiketoimintaa luotaessa. Mikään ei pelasta, jos ei näitä asioita ole mietitty kunnolla. Oikotietä ei ole olemassa.

”The essence of entrepreneurship is about making meaning.” – Kawasaki

0